Protocol

El protocol del projecte REEDUCA vol donar a conèixer els drets i deures de les famílies envers el projecte, per assegurar-ne un bon funcionament present i futur.

  • El Projecte Reeduca s’aplica de forma curricular des de P5 fins a 4t d’ESO. Inclou tots els llibres de text, lectura i diccionaris que s’utilitzaran durant aquestes etapes escolars. Queden exclosos els quaderns de treball, les fitxes, el projecte entusiasMAT, els llibres digitals i la resta de material fungible.
  • Cada alumne té dret a un exemplar de cada llibre de text i lectura inclosos en el projecte Reeduca del seu curs. L’AMPA proporcionarà els llibres del Reeduca als alumnes que s’incorporin tard al curs escolar.
  • Per tal d’assegurar una bona conservació i manteniment dels llibres, les famílies hauran de folrar els llibres que els siguin lliurats, en iniciar el curs escolar.
  • Els alumnes tenen el compromís de fer un bon ús dels llibres de text/lectura i de deixar-los a l’escola en condicions òptimes en finalitzar el curs escolar. En el cas de pèrdua o mal ús evident de l’exemplar, la família haurà de reposar-lo o pagar l’import del llibre a l’AMPA. En cas de no fer-ho, l’alumne quedarà automàticament exclòs del projecte Reeduca.
  • L’AMPA fixarà anualment una quota Reeduca per alumne, variable en funció de la compra de llibres d’aquell curs. La reserva i pagament es farà a través de la plataforma Reeduca (rebooks.cat).
  • Donada la tasca de gestió que fa l’AMPA per aquest Projecte, les famílies han de ser sòcies de l’AMPA.
  • No estar al corrent de pagament de la quota del Reeduca, comportarà acumular deute i no rebre els llibres corresponents fins que no es liquidi el 100% de l’import pendent.
  • El professorat es compromet a fer un treball de sensibilització a l’hora de treballar amb el llibre reutilitzat, el qual no es pot escriure, ratllar, pintar ni malmetre.
  • La Comissió Reeduca de l’AMPA s’encarrega de fer el recompte dels llibres per cursos i de valorar l’estat per decidir si cal una renovació dels títols.
  • L’escola i l’AMPA es comprometen a no renovar els llibres durant un mínim de 4 anys, excepte en casos de força major (com ara canvis curriculars o normatius).

 

Ampa Col·legi Santa Teresa de Lisieux